• Tartalom

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól

2023.06.09.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Alapvető rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

a) megkülönböztető fényjelzést és hangjelzést adó készülék (a továbbiakban: megkülönböztető jelzést adó készülék): a gépjárműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mobil), villogó kék vagy kék-vörös fényjelzést adó berendezés, és a sziréna, vagy a váltakozó hangmagasságú hangjelzést adó berendezés,

b) figyelmeztető jelzést adó készülék: a járműre szerelt rögzített vagy mozgatható üzemmódú (mobil) villogó sárga fényjelzést adó berendezés,

c)1 közérdekű feladat:

ca) az emberi életet, a testi épséget, az egészséget, a vagyoni javakat, az emberi környezetet közvetlenül fenyegető veszély elhárítása, nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, kármentés, a honvédelem, a nemzetbiztonság és a közbiztonság védelme, továbbá

cb) a kiemelt államérdekből ellátandó feladatok végrehajtása.

2. § (1)2 A gépjárműre megkülönböztető jelzést adó készüléket, valamint a járműre figyelmeztető jelzést adó készüléket – a 3. §-ban és a 9. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – csak az erre feljogosító, érvényes és hatályos hatósági engedély birtokában lehet felszerelni, felhelyezni (a továbbiakban: felszerelés).

(2)3 A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére engedély csak a 4. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott szervezetek részére adható, az általuk üzembentartott azon gépjárművekre, amelyekkel az 1. § c) pontjában foglalt közérdekű feladatokat ellátják.

A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése

3. § (1) Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez

a) az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek sürgősségi betegellátást végző gépjárműveire,

b)4 a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság, a főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság, a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendészeti feladatai keretében végzett közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló), valamint a büntetés-végrehajtási szervek fogvatartottak szállítására kialakított és ezen szállító járművek felvezetésére és kísérésére rendszeresített, továbbá a Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Ezred rendészeti feladatokat ellátó járműveire,

c)5 a Rendőrség jogszabályban meghatározott védett személyek szállítására, kísérésére, biztosítására, valamint a terrorizmust elhárító szerv műveleti, felderítési és objektumvédelmi tevékenység végzésére rendszeresített gépjárműveire,

d)6 a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: KKB) elnöke hivatali gépjárművére,

e) a katasztrófaveszély esetén, illetve katasztrófahelyzetben a KKB elnöke által kijelölt szervezetek azon gépjárműveire, amelyeket a meghatározott feladat ellátására közvetlenül használnak,

f)7 a bányamentő szolgálatok gépjárműire.

g)8 a Köztársasági Elnöki Hivatal, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium 1. § c) pont cb) alpontjában meghatározott feladatok ellátására rendszeresített gépjárműveire,

h)9 a Kormány által kijelölt országos illetékességgel közúti közlekedési hatósági ellenőrzést végző közlekedési hatóság meghatározott engedélyhez és meghatározott okmány meglétéhez kötött belföldi vagy nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatás, valamint az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos útdíjra vonatkozó szabályok ellenőrzésére rendszeresített gépjárműveire.

i)10 a Magyar Honvédség speciális tűzszerész feladatot ellátó szervezeti egysége részére rendszeresített gépjárműveire,

j)11 a gyorsforgalmi út kezelője által az út biztonságos közlekedésre alkalmassá tétele érdekében rendszeresített járművére,

k)12 a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti szolgálati ágának, valamint idegenrendészeti szervének

ka) közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített, valamint

kb) azonnali helyszíni rendőri intézkedést igénylő feladatok végrehajtása céljából használt

gépjárműveire,

l)13 a Rendőrség által a bűncselekmények helyszínén elsődleges intézkedések megtételére, továbbá a tűzszerész szolgálat feladatainak ellátására üzemben tartott gépjárművekre,

m)14 az Országgyűlési Őrség által jogszabályban meghatározott, védett személyek szállítására, kísérésére, biztosítására, valamint létesítménybiztosítási, tűzoltási és tűzbiztonsági tevékenysége ellátásához rendszeresített gépjárműveire.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül nem kell hatósági engedély a megkülönböztető fényjelzést adó készülék felszereléséhez, a védett személyeket szállító és azt kísérő, zárt csoportban közlekedő (közrefogott) gépjárművekre. Az e feladatra is rendszeresen használt gépjárművekben a megkülönböztető fényjelzést adó készülék engedély nélkül tárolható.

4. § (1)15 Megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély

a) a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívül sürgősségi vér és szervtranszplantációs szállítást, a sürgősségi betegellátást végző szervek,

b) a közművek által okozott súlyos veszélyhelyzet azonnali elhárítását végző szervek,

c)16 a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,

d)17

e) a nemzetbiztonsági szolgálatok,

f) a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó, a büntetés-végrehajtási szervek,

g)18 – a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá tartozó gépjárművek kivételével – a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesület,

h)19 az 1. § c) pont cb) alpontja és a 3. § (1) bekezdés i) pontja alá nem tartozó, a Magyar Honvédség,

i) a Legfőbb Ügyészség,

j)20

által üzemben tartott gépjárművekre adható.

(1a)21 Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez szükséges hatósági engedély adható a közlekedési balesetek szakmai vizsgálatát külön jogszabály alapján végző közlekedésbiztonsági szerv által használt gépjárművekre.

(2) A megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelésére jogosító engedély a jármű műszaki érvényességéig adható.

(3)22 Rögzített üzemmódú megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelése – a forgalomba helyezés előtt (gyárilag) rögzített üzemmódú megkülönböztető jelzést adó készülékkel igazoltan felszerelt gépjárművek kivételével – abban az esetben engedélyezhető, ha a gépjárművel állandó jelleggel és kizárólag az engedélyezés alapjául szolgáló tevékenységet látják el.

5. §23

A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének egyéb feltételei

6. § (1)24 A megkülönböztető jelzést adó készülék – a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével – csak olyan gépjárműre szerelhető fel, amelynek üzemeltetőjét, továbbá – az önkéntes tűzoltó egyesület és a létesítményi tűzoltóság kivételével – üzemeltetési célját a gépjárművön felirattal, jelzéssel jól látható és olvasható módon megjelölik.

(2) Az üzemeltetés céljára, a feliratra, a jelzésre vonatkozó adatokat a kérelemben fel kell tüntetni, és az engedélyezéstől számított tizenöt napon belül a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésével egyidejűleg a feliratot, jelzést a gépjárművön el kell helyezni.

(3)25 Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket nem kell teljesíteni

a)26 a Rendőrség védett személyeket szállító, kísérő, biztosító, a terrorizmust elhárító szerv műveleti, felderítési és objektumvédelmi tevékenység végzésére rendszeresített gépjárműveinél,

b) a Rendőrség 3. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott, a bűncselekmények helyszínére történő kiérkezés céljából üzemeltetett gépjárműveinél,

c) a büntetés-végrehajtási szervek 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gépjárműveinél,

d)27 a 3. § (1) bekezdés d), e), g) és m) pontjában, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott szervek gépjárműveinél,

e) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szervek bűnüldözési célból üzemeltetett gépjárműveinél, valamint

f) a 4. § (1) bekezdés e), f) és i) pontjában meghatározott szervek üzemeltetésében lévő hivatali gépjárműveinél.

A megkülönböztető jelzést adó készülék használata

7. § (1) A gépjárműre felszerelt megkülönböztető jelzést adó készüléket az e rendeletben, az engedélyben foglalt feltételek és a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartásával lehet működtetni.

(2) A védett személyt szállító gépjármű megkülönböztető jelzést adó készüléket akkor használhat, ha az

a) a védett személy biztonsága érdekében annak működtetése szükséges, és azt a biztonságáért felelős személy elrendeli, vagy

b) a felvezető rendőrségi gépjárművet követve közlekedik.

(3) A megkülönböztető jelzést a KKB elnöke és az általa kijelölt szervezetek gépjárművein a katasztrófaveszély elhárítása, illetve a katasztrófahelyzet megszüntetése érdekében végzett feladataik ellátása során – a jogszabályi feltételek betartása mellett – lehet működtetni.

(3a)28 A gyorsforgalmi út kezelőjének a 3. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott járművére szerelt megkülönböztető jelzést adó készüléket a gyorsforgalmi úton bekövetkezett közlekedési baleset miatt szükséges közútkezelői feladatok ellátása érdekében, a gyorsforgalmi úton lehet működtetni.

(4)29 A megkülönböztető jelzést adó készülék használatának kezdetét és végét a sürgős betegszállítást végző szervek és a háziorvosi központi ügyeletek az Országos Mentőszolgálat kiindulás helye szerint illetékes vármegyei mentésirányítási központjába, egyéb szervek a saját ügyeletükre, annak hiányában, illetve a bejelentés egyéb akadálya esetén a Rendőrségnek a kiindulás helye szerint illetékes tevékenység-irányító központjába kötelesek haladéktalanul bejelenteni.

(5) A megkülönböztető jelzést adó készüléket használó gépjármű vezetője a jelzés használatának kezdetét, az útvonalat a működtetést megelőzően – ha a késedelem veszéllyel jár, akkor annak megszűnését követően –, használatának végét haladéktalanul köteles a menetlevélben vagy annak megfelelő más okmányban rögzíteni. A szerv vezetője gondoskodik arról, hogy az okmányok ellenőrzése legalább negyedévente megtörténjen.

(6)30 A (4) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség, illetve az (5) bekezdés szerinti információk okmányban való rögzítésének kötelezettsége zárt informatikai rendszeren belüli eszközökkel, automatizáltan, elektronikus dokumentumok előállításával is teljesíthető.

(7)31 A 3. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt szervezetek gépjárművezetője a megkülönböztető jelzést adó készüléknek a (3) bekezdés alapján történő használata során köteles a KKB elnöke által kiállított, a kijelölést tanúsító okmányt magánál tartani.

8. § (1) A gépjárművet a megkülönböztető jelzést adó készülék működtetésének időtartama alatt – a 3. § (1) bekezdés d)–e) pontjában és a (2) bekezdésében meghatározott gépjárművek kivételével – csak az vezetheti, aki a külön jogszabályban előírt egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

(2) A mozgatható üzemmódú (mobil), megkülönböztető fényjelzést adó készüléket csak a feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a gépjárműre felszerelni.

A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése és használata

9. § (1) Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez

a) az út, úttartozék vagy közmű építésére, ellenőrzésére, fenntartására (javítására), illetőleg tisztítására szolgáló járműre,

b)32 a települési (kommunális) hulladék, ide értve a szelektíven gyűjtött hulladék szállítását végző járműre,

c) a jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó méretű járműre, és járműszerelvényre,

d) a külön jogszabályban meghatározott mezőgazdasági erőgépekre,

e) a radioaktív anyagot hatósági engedély birtokában szállító járműre, ha annak használatát az engedélyben előírták,

f) a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet a rakománya miatt meghaladó járműre, amennyiben annak használatát az útvonalengedély előírja,

g)33 a közlekedési hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatát végző járművére,

h)34 a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet esetenként kísérő járműre,

i)35 a mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és mezőgazdasági vontatmányból álló járműszerelvényre, ha az a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladja.

j)36 a polgárőri szolgálat

ja) ellátására rendszeresített, a polgárőr szervezet üzemeltetésében, tulajdonában lévő járműre, valamint

jb) ellátása során használt járműre,

k)37 a polgári frekvenciagazdálkodó hatóság rádióellenőrzési, rádiófelderítési, rádiómegfigyelési, zavarvizsgálati és mérőszolgálati tevékenység ellátására rendszeresített járművére,

l)38 a Rendőrség 3. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában meghatározott feladatai ellátásához rendszeresített járművére, amennyiben a megkülönböztető jelzés és figyelmeztető jelzés együttesen került kialakításra,

m)39 a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 29-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott közösségi engedéllyel, nemzetközi közúti árufuvarozást végző vállalkozás által üzemben tartott, N3 járműkategóriába tartozó tehergépkocsira és vontatóra,

n)40 a munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési és kivizsgálási tevékenysége ellátására rendszeresített járművére,

o)41 a gyorsforgalmi út kezelőjének a 3. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott járművére, ha a megkülönböztető jelzés és figyelmeztető jelzés együttesen került kialakításra,

p)42 a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy személy távfelügyeleti tevékenységet végző gépjárműveire,

q)43 a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság kormányzati logisztikai feladatokat ellátó gépjárműveire.

r)44 a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ szakértői tevékenységének ellátása során használt gépjárműveire.

(2)45 az (1) bekezdés e), f), h) pontja, j) pont jb) alpontja, p) és r) pontja esetében csak mozgatható üzemmódú (mobil) figyelmeztető jelzést adó készüléket lehet használni, amelyet az adott feladat végrehajtásához szükséges időtartamra lehet a járműre felszerelni.

10. § (1)46 Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére hatósági engedély

a) a radioaktív anyagot szállító vagy a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet rendszeresen kísérő,

b)47 az elromlott jármű vontatását, a közúton elromlott jármű hibaelhárítását vagy az elromlott, illetve balesetet szenvedett jármű elszállítását rendszeresen végző,

c) a járművek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazása során rendszeresen használt,

d)48 a pénz- és értékszállítást – személy- és vagyonvédelmi tevékenység keretében vagy pénzügyi szolgáltatást végző szervezet által üzemeltetett – rendszeresen végző,

e)49 a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott biztonsági okmányok szállítását szerződés alapján végző szervezet által üzemeltetett, biztonsági okmányok szállítását rendszeresen végző

járműre adható, ha a jármű üzemeltetési célja azt indokolja.

(2)50 A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére engedély csak az (1) bekezdésben meghatározott célból üzemeltetett jármű üzembentartója részére adható.

(3)51

11. § (1) A figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély három évre adható, ha a jármű műszaki érvényességi ideje ennél hosszabb, a jogosultság időtartamát azzal megegyezően kell megállapítani.

(2)52

(3) A járműre felszerelt figyelmeztető jelzést adó készüléket e rendeletben, az engedélyben foglalt feltételek és a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartásával lehet működtetni.

(4)53 A 9. § (1) bekezdés j) pontja alapján a figyelmeztető jelzést adó készülék azon a járművön használható, amelyet a polgárőr szervezet a figyelmeztető jelzést adó készülékhez rendszeresített indítási naplóban meghatározott.

A megkülönböztető jelzést adó és a figyelmeztető jelzést adó készülékek engedélyezésének közös szabályai

12. § (1) A jármű üzembentartója köteles

a)54 a 3. § (1) bekezdés a)–d), f) és i)–m) pontjában, valamint a 9. § (1) bekezdés a)–c), g) pontjában, j) pont ja) alpontjában, k), n) és q) pontjában meghatározott esetekben a készülékek felszerelését és leszerelését,

b)55 a 4. § (1) bekezdésében és a 10. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az engedélyezés tényét, az engedély időbeli hatálya megszűnésének időpontját, az engedély visszavonása esetén a visszavonás tényét, az engedélyező, illetve visszavonó hatóság megnevezését és a határozat számát

a bejegyezésre okot adó körülménytől számított tizenöt napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál a járműnyilvántartásba bejegyeztetni. A kötelezettség kiterjed az a) pontnál a jogosultságnak, b) pontnál az engedélyezés tényének, lejárta időpontjának, illetve visszavonásának a forgalmi engedélybe történő bejegyeztetésére is.

(2)56

(3)57 Az engedély időbeli hatálya kérelemre, alkalmanként a 4. § (2) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében meghatározott határidővel meghosszabbítható, ha a kérelmező az engedély hatályban tartását kezdeményezi, és a kiadására vonatkozó feltételek – azok ismételt vizsgálata alapján – biztosítottak.

(4)58 Az (1) bekezdés szerinti jogosultságnak a járműnyilvántartásba és a forgalmi engedélybe történő bejegyzéséig a megkülönböztető és a figyelmeztető jelzést adó készülék nem használható.

(5)59

Az engedély visszavonása

13. §60

A megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülékek leszerelésére kötelezés

14. §61

Vegyes és záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)62 Az e rendeletnek a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított 4. § (3) bekezdését az annak hatálybalépését63 megelőzően kiadott engedélyek meghosszabbítására irányuló kérelmek elbírálása során nem kell alkalmazni.

(3)64 E rendeletnek a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet, és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) BM rendelettel megállapított 3. § (1) bekezdés b) pontját és 4. § (1) bekezdés g) pontját a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet, és a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosításáról szóló 2/2015. (II. 3.) BM rendelet hatálybalépésekor65 folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

1

Az 1. § c) pontja a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 72. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 48. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 2. § (2) bekezdése a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 60/2016. (XII. 29.) BM rendelet 2. §-ával megállapított, a 16/2019. (V. 3.) BM rendelet 9. § a) pontja, a 13/2023. (V. 25.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 16/2019. (V. 3.) BM rendelet 1. §-ával megállapított, a 37/2019. (X. 15.) BM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a 2/2015. (II. 3.) BM rendelet 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdésének f) pontját a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 46. §-a iktatta be. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 3. § (1) bekezdés g) pontját a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet iktatta be, szövege a 3/2023. (II. 1.) BM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdés h) pontját a 30/2016. (VII. 20.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

10

A 3. § (1) bekezdés i) pontját a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

11

A 3. § (1) bekezdés j) pontját a 27/2018. (X. 4.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

12

A 3. § (1) bekezdés k) pontját a 16/2019. (V. 3.) BM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 13/2023. (V. 25.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (1) bekezdés l) pontját a 16/2019. (V. 3.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

14

A 3. § (1) bekezdés m) pontját a 37/2019. (X. 15.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

15

A 4. § (1) bekezdése az 1/2013. (I. 25.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 4. § (1) bekezdés c) pontja a 60/2016. (XII. 29.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 4. § (1) bekezdés d) pontját a 16/2019. (V. 3.) BM rendelet 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 4. § (1) bekezdés g) pontja a 2/2015. (II. 3.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 4. § (1) bekezdés h) pontja a 20/2018. (VI. 29.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. § (1) bekezdés j) pontját a 60/2016. (XII. 29.) BM rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte.

21

A 4. § (1a) bekezdését a 60/2016. (XII. 29.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

22

A 4. § (3) bekezdését a 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

23

Az 5. §-t a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 49. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 15. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 29. § (2) bekezdés a) pontja.

24

A 6. § (1) bekezdése az 1/2013. (I. 25.) BM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

25

A 6. § (3) bekezdése a 16/2019. (V. 3.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

26

A 6. § (3) bekezdés a) pontja a 37/2019. (X. 15.) BM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 6. § (3) bekezdés d) pontja a 37/2019. (X. 15.) BM rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

28

A 7. § (3a) bekezdését a 27/2018. (X. 4.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

29

A 7. § (4) bekezdése a 2/2015. (II. 3.) BM rendelet 3. §-ával megállapított, a 45/2022. (XII. 20.) BM rendelet 41. §-a szerint módosított szöveg.

30

A 7. § új (6) bekezdését újonnan a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

31

A 7. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 16. §-a.

32

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 9. § (1) bekezdés g) pontját a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 17. § (2) bekezdése iktatta be.

34

A 9. § (1) bekezdés h) pontját a 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

35

A 9. § (1) bekezdés i) pontját a 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 2. §-a iktatta be.

36

A 9. § (1) bekezdés j) pontját a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 72. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 13/2023. (V. 25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 9. § (1) bekezdés k) pontját az 1/2013. (I. 25.) BM rendelet 3. §-a iktatta be.

38

A 9. § (1) bekezdés l) pontját a 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 18. §-a iktatta be, szövege a 16/2019. (V. 3.) BM rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

39

A 9. § (1) bekezdés m) pontját a 2/2016. (I. 13.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

40

A 9. § (1) bekezdés n) pontját a 27/2018. (X. 4.) BM rendelet 3. §-a iktatta be.

41

A 9. § (1) bekezdés o) pontját a 27/2018. (X. 4.) BM rendelet 3. §-a iktatta be.

42

A 9. § (1) bekezdés p) pontját a 16/2019. (V. 3.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

43

A 9. § (1) bekezdés q) pontját a 16/2019. (V. 3.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

44

A 9. § (1) bekezdés r) pontját a 13/2023. (V. 25.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be.

45

A 9. § (2) bekezdése a 13/2023. (V. 25.) BM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

46

A 10. § (1) bekezdése a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a 13/2023. (V. 25.) BM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

48

A 10. § (1) bekezdés d) pontját a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 72. § (3) bekezdése iktatta be.

49

A 10. § (1) bekezdés e) pontját a 16/2019. (V. 3.) BM rendelet 6. §-a iktatta be.

50

A 10. § (2) bekezdése a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 29. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 10. § (3) bekezdését a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 49. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 29. § (2) bekezdés c) pontja.

52

A 11. § (2) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 29. § (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 11. § (4) bekezdését a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 72. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 13/2023. (V. 25.) BM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

54

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a 13/2023. (V. 25.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

55

A 12. § (1) bekezdésének b) pontja a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 48. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

56

A 12. § (2) bekezdését a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 29. § (2) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.

57

A 12. § (3) bekezdése a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

58

A 12. § (4) bekezdése a 13/2023. (V. 25.) BM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

60

A 13. §-t a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 65. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 14. §-t a 713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 65. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 15. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 3. §-a iktatta be.

63

A hatálybalépés időpontja 2011. július 22.

64

A 15. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 20. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2/2015. (II. 3.) BM rendelet 4. §-a iktatta be.

65

A hatálybalépés időpontja 2015. február 6.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére