• Tartalom

2010. évi CXXX. törvény

2010. évi CXXX. törvény

a jogalkotásról1

2023.01.01.

Az Országgyűlés

az Alaptörvény T) cikkében foglaltak végrehajtására,

a jogállamiság követelményeinek a jogalkotás során történő magas szintű érvényesítése érdekében,

a jogalkotó által kitűzött szabályozási célokat hatékonyan szolgáló, megalapozott jogszabályok kidolgozásának elősegítésére, továbbá

annak érdekében, hogy a jog megismerhetőségének feltételei összhangban álljanak a XXI. század adta lehetőségekkel,

a következő törvényt alkotja:2

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E törvény hatálya

a) a jogszabályokra, valamint

b) a normatív határozatra és normatív utasításra (a továbbiakban együtt: közjogi szervezetszabályozó eszköz)

terjed ki.

(2) E törvény rendelkezéseit

a) a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabályokra a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló törvényben,

b)3 a különleges jogrendben alkotható jogszabályra a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3)4 A IV. Fejezet rendelkezéseit az Alaptörvény és módosítása előkészítésére is alkalmazni kell.

(4)5 E törvénynek a jogszabályokra vonatkozó rendelkezéseit – a 2. § (5) bekezdés c) és d) pontja, a 3–6. §, a 13. § (1) bekezdése, a 4. alcím, a 17/A–20. §, a 26. § (1) bekezdése és a 28/B. § (4) bekezdése kivételével – a közjogi szervezetszabályozó eszközre is megfelelően alkalmazni kell.

II. Fejezet

A JOGALKOTÁS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI

2. § (1) A jogszabálynak a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.

(2) Jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.

(3) A jogszabály hatálybalépésének időpontját úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való felkészülésre.

(4) A jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály

a)6 megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,

b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,

c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek és

d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.

(5)7 A jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály ne tartalmazzon indokolatlanul olyan rendelkezést, amely

a) a szabályozási cél eléréséhez nem feltétlenül szükséges,

b) normatív tartalommal nem rendelkezik,

c) felhatalmazás alapján olyan más jogszabályban is megalkotható, amely a jogszabállyal az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes, vagy

d) közjogi szervezetszabályozó eszközben is megalkotható.

3. §8 Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes.

4. § Ha egy tárgykört törvény szabályoz, törvényben kell rendezni az alapvető jogintézményeket és a szabályozási cél megvalósulásával összefüggő lényeges garanciákat.

5. §9 (1) A jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit.

(2) Nem lehet felhatalmazást adni

a) a szabályozás tárgykörébe tartozó alapvető jogintézmények, továbbá jogok és kötelezettségek alapvető szabályainak megállapítására,

b) a jogszabály egészének végrehajtására, valamint

c) olyan tárgykör szabályozására, amelyet a felhatalmazást adó jogszabály nem szabályoz.

(3) Kötelezettség alóli mentesülés, illetve kötelezettséggel kapcsolatos kedvezmény szabályainak megalkotására – a 4. §-ban foglaltak sérelme nélkül – felhatalmazás adható.

(4) A Kormány tagjának rendelet kiadására adott felhatalmazásban a felhatalmazás jogosultját feladatkör szerint kell megjelölni. Ha a Kormány tagjának felhatalmazásban adott jogalkotási jogosultsága nem önálló, a felhatalmazásban az egyetértési jog jogosultját is meg kell jelölni.

(5) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. Az önkormányzati rendelet megalkotásához a társulásban részt vevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges.

(6) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társult képviselő-testület esetén – ha az adott ügy szabályozásáról az egyes települések képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint nem önállóan dönt – az önkormányzati rendelet megalkotására a társult képviselő-testület döntésének megfelelően a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat jogosult.

(7) A felhatalmazás jogosultja a jogi szabályozásra további felhatalmazást nem adhat.

(8) A felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, kivéve, ha a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más következik.

III. Fejezet

A JOGSZABÁLY HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

1. A jogszabály területi és személyi hatálya

6. §10 (1)11 A jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. Az önkormányzati rendelet területi hatálya az 5. § (5) bekezdés szerinti esetben a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok, az 5. § (6) bekezdés szerinti esetben a társult képviselő-testületben részt vevő települési önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

(2) A jogszabály személyi hatálya

a) Magyarország területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint Magyarország területén kívül a magyar állampolgárokra,

b)12 önkormányzati rendelet esetében a helyi önkormányzat közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az 5. § (5) bekezdés szerinti esetben a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok, az 5. § (6) bekezdés szerinti esetben a társult képviselő-testületben részt vevő települési önkormányzatok közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre

terjed ki.

(3)13 A jogszabály területi, illetve személyi hatályát a jogszabályban az 5. § (5) és (6) bekezdés szerinti esetben, valamint akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az az (1) és (2) bekezdéstől eltérő területre, illetve személyi körre terjed ki.

2. A jogszabály időbeli hatálya, módosítása és hatályon kívül helyezése

7. § (1) A jogszabályban meg kell határozni a hatálybalépésének napját, amely a jogszabály kihirdetését követő valamely nap lehet.

(2) Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját.

(3) Ha a hatálybalépés naptári napja nem határozható meg, a hatálybalépés valamely jövőbeli feltétel bekövetkeztének időpontjához is köthető.

(4) Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, törvény rendelkezhet úgy, hogy a hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik.

(5) A jogszabály egyes rendelkezéseinek hatálybalépésére különböző – a jogszabály hatálybalépését követő – időpontokat is meg lehet állapítani.

(6) A végrehajtási jogszabály a felhatalmazást tartalmazó jogszabály kihirdetésével egyidejűleg vagy azt követően, a felhatalmazó rendelkezés hatálybalépését megelőzően kihirdethető. A végrehajtási jogszabályt, jogszabályi rendelkezést a felhatalmazást adó jogszabály azon rendelkezésével egyidejűleg kell hatályba léptetni, amelynek a végrehajtására irányul, kivéve, ha a felhatalmazó rendelkezés a végrehajtási jogszabály kiadását nem teszi kötelezővé.

(7) A jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés – a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a hatálybalépése napjának kezdetén lép hatályba.

8. § (1)14 A hatályos jogszabályi rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy jogszabály megalkotásával, a módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a módosítást kimondó jogszabályi rendelkezéssel módosíthatja.

(2)15 Nem lehet módosítani vagy – a jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül – hatályon kívül helyezni

a) a jogszabály megjelölését,

b) – az önkormányzati rendelet kivételével – a rendelet bevezető részét,

c) a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezését, valamint

d) jogszabállyal – a hiteles szöveg és a kihirdetett szöveg közti eltérés, valamint fordítási hiba kivételével – a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.

9. § (1) Nem hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem módosítható vagy helyezhető hatályon kívül.

(2)16 Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy jogszabályban rendelkezhet úgy, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lép hatályba, vagy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem lép hatályba.

(3)17 A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a (2) bekezdés szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy az megegyezzen azzal az időponttal, amikor a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályba lépett volna.

10. § (1) A hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályát veszti

a) ha a hatályon kívül helyezendő jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a hatályon kívül helyezést kimondó jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezi,

b) ha a módosítandó jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, annak helyébe lépését kimondó jogszabályi rendelkezés módosítja,

c)18 a 12. § (2) bekezdésében, a 12/A. § (2) bekezdésében és a 12/B. §-ban meghatározottak szerint, vagy

d)19 ha azt az Alkotmánybíróság vagy a bíróság megsemmisíti.

(2)20 A hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést az (1) bekezdés a) pontja szerint – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy helyezheti hatályon kívül.

(3)21 Hatályon kívül helyezhető

a) törvényben

aa) kormányrendelet vagy annak rendelkezése,

ab) a Kormány tagjának rendelete vagy annak rendelkezése – a miniszterelnök miniszterelnök-helyettest kijelölő rendelete kivételével – és

ac) az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete vagy annak rendelkezése – a rendelet kiadásában való helyettesítésére jogosult helyettesét kijelölő rendelete kivételével –,

b) kormányrendeletben – a miniszterelnök miniszterelnök-helyettest kijelölő rendelete kivételével – a Kormány tagjának rendelete vagy annak rendelkezése, ha

ba) a törvényben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör szabályozására új felhatalmazó rendelkezést nem alkottak,

bb) a kormányrendeletben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör szabályozására új felhatalmazó rendelkezést nem alkottak, vagy

bc) a tárgykör szabályozására alkotott új felhatalmazó rendelkezés kormányrendelet kiadására ad felhatalmazást.

(4)22 A Kormány rendeletével hatályon kívül helyezheti az olyan kormányrendeletet vagy annak rendelkezését, amely módosítására vagy hatályon kívül helyezésére már nincs felhatalmazása a felhatalmazás hatályvesztése, vagy a tárgykör szabályozására alkotott olyan új felhatalmazó rendelkezés miatt, amely a Kormány tagjának rendelete kiadására ad felhatalmazást.

(5)23 A Kormány tagja rendeletével hatályon kívül helyezheti a feladatkörébe tartozó azon miniszteri rendeletet, miniszterelnöki rendeletet vagy azok rendelkezését, amelyet felhatalmazás nélkül alkottak meg, vagy amely módosítására vagy hatályon kívül helyezésére – a felhatalmazás hatályvesztése miatt – már nincs felhatalmazása.

(6) A hatályvesztés időpontjának meghatározása esetén rögzíteni kell a hatályvesztés naptári napját, vagy azt valamely jövőbeli feltétel bekövetkeztének időpontjához kell kötni. Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a hatályvesztés időpontja órában is meghatározható.

(7) A hatályvesztés napjának meghatározása esetén a jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a nap kezdetén veszti hatályát.

(8)24 Az Alkotmánybíróság által megsemmisített jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés – ha az Alkotmánybíróság a határozatában eltérően nem rendelkezik – a nap kezdetén veszti hatályát. A bíróság által megsemmisített jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés a nap kezdetén veszti hatályát.

11. § Ha jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatálybalépésére vagy hatályvesztésére valamely jövőbeli feltétel bekövetkeztekor kerül sor, a feltétel bekövetkezéséről a bekövetkezés naptári napjának megjelölésével határozatot kell közzétenni, kivéve, ha a jogszabály hatálybalépése valamely más jogszabály hatálybalépéséhez kötődik. A jogszabálynak rendelkeznie kell arról, hogy a határozat Magyar Közlönyben történő közzétételére mely feladatkörrel rendelkező miniszter köteles. Önkormányzati rendelet esetén a határozatot a jegyző az önkormányzati rendelet kihirdetésére vonatkozó rendelkezések szerint teszi közzé.

12. § (1) A módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel, vagy ha a módosító, illetve a hatályon kívül helyező rendelkezés a módosítást, illetve hatályon kívül helyezést meghatározott időponthoz vagy jövőbeli feltételhez köti, ennek az időpontnak vagy jövőbeli feltételnek a bekövetkezésével végrehajtottá válik.

(2) A jogszabály (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

(3)25 Az (1) és a (2) bekezdést a joghatás kiváltására nem alkalmas módosító rendelkezésre és hatályon kívül helyező rendelkezésre is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a hatályvesztés időpontjának az azt követő napot kell tekinteni, amikor e rendelkezés joghatás kiváltására alkalmassága esetén végrehajtottá vált volna.

12/A. §26 (1) A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a 9. § (2) bekezdése szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezés

a) a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel való hatálybalépést kimondó jogszabályi rendelkezés esetén a változtatással érintett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének az időpontjában,

b) a hatályba nem lépésről rendelkező jogszabályi rendelkezés esetén a változtatással érintett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályba léptető rendelkezésében megállapított időpontban

végrehajtottá válik.

(2) A jogszabály (1) bekezdés szerint végrehajtottá vált rendelkezése a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti.

(3) Az (1) és a (2) bekezdést a joghatás kiváltására nem alkalmas, a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a 9. § (2) bekezdése szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezésre is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a hatályvesztés időpontjának az azt követő napot kell tekinteni, amikor e rendelkezés joghatás kiváltására alkalmassága esetén végrehajtottá vált volna.

12/B. §27 Az a jogszabály, amely a 12. § (2) és (3) bekezdése szerint, illetve a 12/A. § (2) és (3) bekezdése szerint hatályát vesztett rendelkezést tartalmazott, és annak hatályvesztését követően kizárólag

a) jogszabály-megjelölést,

b) preambulumot vagy bevezető részt,

c) – más jogszabályra vonatkozó hatályba léptető rendelkezés kivételével – hatályba léptető rendelkezést,

d) törvény vagy törvényi rendelkezés sarkalatosságára utaló rendelkezést,

e) az európai uniós követelményekre utaló rendelkezést, illetve

f) normatív tartalommal nem rendelkező szerkezetiegység-megjelölést

tartalmaz, a 12. § (2) és (3) bekezdése, illetve a 12/A. § (2) és (3) bekezdése szerint utoljára hatályát vesztett rendelkezés hatályvesztését követő napon hatályát veszti.

13. § (1) A felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén – kivéve, ha egyidejűleg a tárgykör szabályozására azonos tartalommal új felhatalmazó rendelkezést alkottak – a hatályon kívül helyezésről rendelkező jogszabályban intézkedni kell a végrehajtási jogszabály hatályon kívül helyezéséről vagy a végrehajtási jogszabály azon rendelkezésének a hatályon kívül helyezéséről, amely a felhatalmazás végrehajtására irányul.

(2) Ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.

14. §28 (1) A módosító jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése, 12. § (2) bekezdése vagy 12/B. § szerinti hatályvesztése nem érinti az általa módosított jogszabályi rendelkezés hatályát.

(2) Jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése, illetve 12. § (2) bekezdése vagy 12/B. § szerinti hatályvesztése nem eredményezi a korábban általa hatályon kívül helyezett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés újbóli hatálybalépését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a 9. § (2) bekezdése szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályra vagy jogszabályi rendelkezésre annak végrehajtottá válását követő hatályon kívül helyezése, illetve a 12/A. § (2) bekezdése vagy a 12/B. § szerinti hatályvesztése esetén megfelelően alkalmazandó.

3. A szabályozási átmenet

15. § (1) A jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hatálybalépését követően

a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett eljárási cselekményekre

kell alkalmazni.

(2) A jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hatálya alatt

a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint

b) megkezdett eljárási cselekményekre

a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is alkalmazni kell.

IV. Fejezet

A JOGSZABÁLYOK ELŐKÉSZÍTÉSE

4. A jogszabály szakmai tartalmának és jogrendszerbe illeszkedésének biztosítása

15/A. §29 A jogszabály előkészítőjének feladata, hogy a jogalkotás elmaradásának várható következményeit mérlegelje, és – a jogalkotás alapvető követelményei figyelembevételével – akkor tegyen javaslatot a jogszabály megalkotására, ha az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

16. § (1) A jogszabály előkészítőjének feladata – a 2. § (4) bekezdésében foglalt követelmények figyelembevételével – a jogszabály szakmai tartalmának kialakítása.

(2)30 A 2. § (4) bekezdésében foglalt követelmények érvényesítéséről a kormányzati jogszabály-előkészítő tevékenység során a Kormány az igazságügyért felelős miniszter útján gondoskodik. E követelmények érvényre juttatása érdekében a Kormány jogszabály előkészítéséért felelős tagja

a) a törvény és a kormányrendelet tervezetét az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben terjeszti a Kormány elé,

b)31 a rendeletét az igazságügyért felelős miniszter véleményének kikérését követően adja ki.

(3)32 Ha a Kormány tagja rendeletének tervezetével az igazságügyért felelős miniszter alkotmányossági vagy európai uniós jogi szempontból nem ért egyet, a vitás kérdésben a Kormány jogszabály előkészítéséért felelős tagja és az igazságügyért felelős miniszter közös előterjesztése alapján a Kormány dönt.

(4)33 Az önálló szabályozó szerv vezetője a rendeletét a 2. § (4) bekezdésében foglalt követelmények érvényesülése érdekében az igazságügyért felelős miniszter véleményének kikérését követően adja ki.

16/A. §34 (1) A jogszabály szakmai tartalmát, a jogszabály terjedelmét és a jogszabályi rendelkezés absztrakciójának mértékét a szabályozott életviszony jellegéhez igazodóan, az e törvényben meghatározott keretek között, észszerűen kell kialakítani.

(2) A jogszabály szakmai tartalmát a szabályozási cél sérelme nélkül lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy a jogszabály címzettjei számára egyszerűbb, gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményezzen, továbbá érvényesüljön a jogi kötelezettségek és adminisztratív terhek számának csökkentése, illetve a jogrendszer túlszabályozottságának mérséklése.

(3) A jogszabály szakmai tartalmát lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy ha a jogszabály

a) új adminisztratív kötelezettséget,

b) új fizetési kötelezettséget, vagy

c) egyéb módon a jogszabály címzettjeinek költségeit növelő új kötelezettséget

vezet be, valamely már fennálló ilyen kötelezettség megszüntetéséről vagy arányos enyhítéséről is rendelkezni kell.

5. Előzetes hatásvizsgálat

17. § (1)35 A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A Kormány tagja rendeletében meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

17/A. §36 A jogszabály előkészítőjének feladata, hogy az előzetes hatásvizsgálat eredményét mérlegelje, és – a jogalkotás alapvető követelményei figyelembevételével – akkor tegyen javaslatot a jogszabály megalkotására, ha az a szabályozási cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

17/B. §37 A Központi Statisztikai Hivatal törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet előkészítése során hivatalos statisztikai adatok szolgáltatásával közreműködik az előzetes hatásvizsgálat elvégzésében.

6. Indokolási kötelezettség

18. § (1)38 A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

(3)39 A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

(4)40 A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.

(5)41 A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.

7. A jogszabálytervezetek véleményezése

19. § (1) Ha törvény valamely állami, helyi önkormányzati vagy más szervezet számára kifejezetten jogot biztosít arra, hogy a jogállását vagy a feladatkörét érintő jogszabályok tervezeteit véleményezhesse, a jogszabály előkészítője köteles gondoskodni arról, hogy az érintett szerv e jogával élhessen.

(2)42 A jogszabály előkészítője a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvényben43 meghatározottak szerint gondoskodik arról, hogy a jogszabály tervezete, valamint az ahhoz tartozó indokolás megismerhető és véleményezhető legyen.

(3) A kormányzati jogszabály-előkészítő tevékenység során készített jogszabálytervezetek véleményezésére a Kormány ügyrendje további rendelkezéseket állapíthat meg.

8. A jogszabálytervezetek egyeztetése az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival

20. § (1) Ha az Európai Unió alapját képező szerződések vagy valamely uniós jogi aktus rendelkezései alapján a jogszabály tervezetét az Európai Unió egyes intézményeinek és tagállamainak, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak előzetesen bejelentésre vagy egyéb véleményezésre (a továbbiakban együtt: előzetes bejelentés) meg kell küldeni, az előzetes bejelentést a Kormány által rendeletben meghatározott eljárásban kell lefolytatni.

(2)44 Ha az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály tervezetét nem a Kormány tagja terjesztette elő a jogalkotónak, az előterjesztő a Kormány kormányrendeletben kijelölt tagjánál kezdeményezi az előzetes bejelentési eljárás lefolytatását. A Kormány kormányrendeletben kijelölt tagja a kezdeményezésről tájékoztatja a Kormány jogszabály tárgya szerint feladatkörrel rendelkező tagját és az igazságügyért felelős minisztert.

(3)45 Ha a nem a Kormány által előterjesztett törvényjavaslatot előzetes bejelentésre meg kell küldeni, és a (2) bekezdés szerint az előzetes bejelentési eljárás lefolytatását nem kezdeményezték, a Kormány jogszabály tárgya szerint feladatkörrel rendelkező tagja, illetve az igazságügyért felelős miniszter – az előterjesztő és a Kormány másik tagja egyidejű tájékoztatása mellett – a Kormány kormányrendeletben kijelölt tagjánál kezdeményezi az előzetes bejelentési eljárás lefolytatását. A Kormány kormányrendeletben kijelölt tagja az előzetes bejelentési eljárás eredményéről haladéktalanul tájékoztatja az előterjesztőt, a Kormány jogszabály tárgya szerint feladatkörrel rendelkező tagját és az igazságügyért felelős minisztert.

(4) Ha a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendelete tervezetét előzetes bejelentésre meg kell küldeni az Európai Központi Banknak, a megküldésről a Magyar Nemzeti Bank elnöke gondoskodik.

(5)46 Ha az önálló szabályozó szerv vezetője rendeletének tervezetét meg kell küldeni előzetes bejelentésre, a megküldésről az önálló szabályozó szerv vezetője gondoskodik.

(6) Az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabály az előzetes bejelentési eljárás befejezését követően alkotható meg.

V. Fejezet

A JOGRENDSZER FOLYAMATOS FELÜLVIZSGÁLATA

9. Utólagos hatásvizsgálat

21. § (1)47 A Kormány tagja folyamatosan figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó jogszabályok hatályosulását, és szükség szerint lefolytatja a jogszabályok – a 17. § (2) bekezdésében meghatározott szempontok szerinti – utólagos hatásvizsgálatát, ennek során összeveti a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal.

(2)48 Az (1) bekezdés szerinti hatásvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.

(3)49 A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos statisztikai adatok szolgáltatásával közreműködik az (1) bekezdés szerinti hatásvizsgálat elvégzésében.

10. A jogszabályok tartalmi felülvizsgálata

22. § (1)50 A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány tagja gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében

a) az elavult, szükségtelenné vált,

b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,

c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,

a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

(2)51 Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.

VI. Fejezet

KÖZJOGI SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK

23. §52 (1) Normatív határozatban szabályozhatja

a) az Országgyűlés,

b) a Kormány és más testületi központi államigazgatási szerv,

c) az Alkotmánybíróság,

d) a Költségvetési Tanács

szervezetét és működését, tevékenységét, valamint cselekvési programját.

(2) Normatív határozatban szabályozhatja a helyi önkormányzat képviselő-testülete a saját és az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint az általa irányított szervek szervezetét és működését.

(3) Normatív határozatban szabályozhatja a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a saját és az általa irányított szervek szervezetét és működését, tevékenységét, valamint cselekvési programját.

(4) Normatív utasításban szabályozhatja

a) a köztársasági elnök,

b) a miniszterelnök,

c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti központi államigazgatási szerv kivételével a központi államigazgatási szerv vezetője,

d) az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

e) a legfőbb ügyész,

f) az alapvető jogok biztosa,

g) a Magyar Nemzeti Bank elnöke,

h) az Állami Számvevőszék elnöke,

i)53 a fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezetője, valamint

j)54 a polgármester, a főpolgármester, a vármegyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) és a jegyző

a vezetése, az irányítása vagy a felügyelete alá tartozó szervek szervezetét és működését, valamint tevékenységét.

(5) Törvényben meghatározott tárgykörben normatív utasítást adhat ki

a) az Országgyűlés,

b) a köztársasági elnök,

c) az Alkotmánybíróság,

d) az alapvető jogok biztosa,

e) az önálló szabályozó szerv, valamint

f)55 a minisztérium

hivatali szervezetének vezetője, amely a szerv állományába tartozó személyekre kötelező.

24. § (1) A közjogi szervezetszabályozó eszköz jogszabállyal nem lehet ellentétes. A közjogi szervezetszabályozó eszközben jogszabály rendelkezése nem ismételhető meg.

(2) A közjogi szervezetszabályozó eszközökre vonatkozó rendelkezések nem érintik a kibocsátásukra jogosultak – más jogszabályon alapuló – egyedi határozat meghozatalára vagy egyedi utasítás adására vonatkozó jogát.

(3) Állami szerv vagy köztestület tevékenységét és működését szabályozó – törvény alapján kiadható – más jogi eszköz jogszabállyal és közjogi szervezetszabályozó eszközzel nem lehet ellentétes.

VII. Fejezet

A KIHIRDETÉS, A KÖZZÉTÉTEL ÉS A NEMZETI JOGSZABÁLYTÁR

11. 56 Magyarország hivatalos lapja

25. § (1)57 Magyarország hivatalos lapja a Magyar Közlöny. A Magyar Közlönyt a kormányzati portálon történő elektronikus dokumentumként való közzététellel kell kiadni, melynek szövegét hitelesnek kell tekinteni.

(2) Jogszabálynak a módosított, illetve a hatályukat vesztett rendelkezéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövege (a továbbiakban: egységes szerkezetű szöveg) a Magyar Közlönyben nem tehető közzé.

25/A. §58 (1)59 A Magyar Közlöny kiadása során a Magyar Közlöny felelős szerkesztője az elektronikus dokumentumot minősített elektronikus aláírásával és olyan szolgáltató által kiadott időbélyegzővel látja el, amely e szolgáltatást minősített szolgáltatóként nyújtja. A Magyar Közlöny egyes lapszámain a megjelenés dátumát fel kell tüntetni, amely nem lehet korábbi, mint az időbélyegzőben szereplő naptári nap.

(2)60 A Magyar Közlöny felelős szerkesztőjét és a helyettesítésére jogosult személyt az igazságügyért felelős miniszter normatív utasításban jelöli ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott elektronikus aláírás ellenőrzéséhez a Magyar Közlöny felelős szerkesztője és a helyettesítésére jogosult személy aláírásaihoz tartozó nyilvános kulcsok a kormányzati portálnak a Magyar Közlöny közzétételére szolgáló oldalán érhetőek el.

(4) A Magyar Közlöny közzétett számai a kormányzati portálról nem távolíthatóak el, azok archiválására az elektronikus archiválásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5)61 A Magyar Közlöny az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint terjeszthető. Az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint kérelemre a Magyar Közlönyről vagy annak egy részéről papíralapú, illetve digitális oldalhű másolat készíthető, a másolat készítését az igazságügyért felelős miniszter rendelete igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséhez kötheti.

(6)62

(7)63

12. 64 A jogszabályok kihirdetése és a közjogi szervezetszabályozó eszközök közzététele

26. § (1) A jogszabályokat az önkormányzati rendelet kivételével a Magyar Közlönyben kell kihirdetni.

(2)65 A minősített adatot nem tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközt – a fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezetőjének normatív utasítása, a helyi önkormányzat képviselő-testületének és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének normatív határozata, valamint a polgármester és a jegyző normatív utasítása kivételével – a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

(3) A Kormány rendeletét – a Kormány döntését követően haladéktalanul – a miniszterelnök írja alá, akit e tekintetben az általa rendeletben erre kijelölt miniszterelnök-helyettes helyettesíthet.

(4) A Kormány tagja rendelet kiadásában (aláírásában) nem helyettesíthető.

(5)66 A köztársasági elnök által aláírt törvénynek, a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletének, az önálló szabályozó szerv vezetője rendeletének és a (3)–(4) bekezdés szerint aláírt rendeletnek a Magyar Közlönyben való kihirdetéséről – a kézhezvételt követően haladéktalanul – az igazságügyért felelős miniszter gondoskodik.

(6)67 A fővárosi és vármegyei kormányhivatal vezetőjének normatív utasítása, a helyi önkormányzat képviselő-testületének és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének normatív határozata, valamint a polgármester és a jegyző normatív utasítása kivételével a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételéről – az arra jogosult általi aláírását követően – az igazságügyért felelős miniszter a kézhezvételt követően haladéktalanul gondoskodik.

(7)68

13. A jogszabályok megjelölése a kihirdetés során

27. § (1) A törvény megjelölése annak kihirdetése során magában foglalja a törvény kihirdetésének évét, sorszámát, a törvény elnevezést és a törvény címét.

(2) Törvény kivételével a jogszabály megjelölése annak kihirdetése során magában foglalja a jogszabály megalkotójának megjelölését, a sorszámát, a kihirdetésének napját, a jogszabály elnevezését és címét.

(3)69

14. Helyesbítés

28. § (1) Ha a jogszabály Magyar Közlönyben megjelent szövege eltér a jogszabály aláírt szövegétől, a jogszabály aláírója – törvény esetén a köztársasági elnök vagy az Országgyűlés elnöke – a jogszabály hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő hatodik munkanapig kezdeményezi az eltérés helyesbítését (a továbbiakban: helyesbítés).

(1a)70 A köztársasági elnöknek az (1) bekezdéssel a hatáskörébe utalt döntéséhez ellenjegyzés nem szükséges.

(2)71 A helyesbítésre a jogszabály hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a kihirdetést követő tizedik munkanapon kerülhet sor, ha az (1) bekezdés szerinti eltérést az igazságügyért felelős miniszter megállapítja.

(3)72 A helyesbítést a Magyar Közlönyben kell közzétenni. A közzétételről az igazságügyért felelős miniszter a kezdeményezést követően haladéktalanul gondoskodik.

14/A. 73 Egyes más jogi aktusok és az indokolások nyilvánossága

28/A. § A Magyar Közlöny a 26. § (1) bekezdésében foglaltak mellett tartalmazza

a)74 az Alkotmánybíróság azon határozatait és végzéseit, amelyeknek a Magyar Közlönyben való közzétételét törvény vagy az Alkotmánybíróság elrendelte, valamint az Alkotmánybíróság teljes ülési állásfoglalásait,

b) a jogegységi határozatokat, valamint a Kúria azon határozatait, amelyeknek a Magyar Közlönyben való közzétételét törvény felhatalmazása alapján a Kúria elrendelte,

c)75

d)76 a minősített adatot tartalmazó, valamint az érintetteknek közvetlenül megküldött határozatok kivételével az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök és a Nemzeti Választási Bizottság nem normatív határozatait,

e)77 a Kormány tagjainak azon nem normatív határozatait, amelyeknek hivatalos lapban való közzétételét jogszabály elrendeli, és

f) az Országgyűlés, a Kormány és más testületi központi államigazgatási szerv, az Alkotmánybíróság és a Költségvetési Tanács minősített adatot nem tartalmazó normatív határozatait.

28/B. § (1)78 A Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítő tartalmazza

a) a 23. § (4) bekezdés a)–h) pontjában és (5) bekezdésében megjelölt személyek minősített adatot nem tartalmazó normatív utasításait,

b) azokat a közleményeket, amelyeknek a Magyar Közlönyben, illetve más hivatalos lapban való közzétételét jogszabály elrendeli vagy a közzététel kezdeményezésére jogszabály által feljogosított személy kezdeményezi, és

c) azokat a hirdetményeket, amelyek a Magyar Közlöny hivatalos jellegéhez igazodnak és erre tekintettel azok Magyar Közlönyben való közzétételére a Magyar Közlöny felelős szerkesztője engedélyt adott.

(2) Az (1) bekezdést a Közbeszerzési Értesítőben, a Cégközlönyben és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos lapjában közzétenni rendelt közleményekre nem kell alkalmazni.

(3) Törvény által elrendelt közzététel kivételével az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott közlemények és hirdetmények Magyar Közlönyben történő közzétételéért közzétételi díjat kell fizetni. A közzétételi díj mértékének meghatározása során az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak tekintetében figyelembe kell venni a közzétételt előíró jogszabály szabályozási szintjét és a közzététel gyakoriságát. A közzétételi díj mértéke az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak tekintetében nem lehet alacsonyabb az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak tekintetében meghatározott legalacsonyabb összegnél.

(4)79 A Magyar Közlöny mellékletét képező Indokolások Tára az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott körben és módon tartalmazza a jogszabályok tervezetéhez tartozó indokolásokat.

28/C. § (1)80 Az e törvényben nem említett hivatalos lapokat a Kormány tagja az erre kijelölt honlapon, az önálló szabályozó szerv, az autonóm államigazgatási szerv és a kormányzati főhivatal a honlapján történő közzététellel adja ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hivatalos lapban jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz és olyan közlemény tehető közzé,

a) amely megjelent a Magyar Közlönyben,

b) amelynek az (1) bekezdésben meghatározott hivatalos lapban történő megjelenését jogszabály elrendeli, vagy

c)81 amely a miniszter által vezetett minisztérium, a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi államigazgatási szerv, az önálló szabályozó szerv, az autonóm államigazgatási szerv, illetve a kormányzati főhivatal munkája szempontjából fontos.

(3) A központi államigazgatási szerv az (1) bekezdés alapján több hivatalos lapot is kiadhat, ha azt ágazati jellege indokolja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hivatalos lap oldalhű másolata nyomtatott formában akkor terjeszthető, ha a tárgyévet megelőző év június 30-án a hivatalos lap az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerveken kívüli előfizetőinek száma a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladja.

(5) Az (1) bekezdés szerint kiadott hivatalos lap az azt kiadó szerv honlapjáról nem távolítható el. A szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.

15. Nemzeti Jogszabálytár

29. §82 (1) A Nemzeti Jogszabálytár kormányrendeletben meghatározott tartalommal és honlapon, elektronikus közszolgáltatásként működő, bárki számára térítésmentesen hozzáférhető elektronikus jogszabálygyűjtemény, amely – kormányrendeletben meghatározottak szerint – felületet biztosít különösen az Alaptörvény, annak módosításai és a jogszabályok kihirdetett szövegének, a Magyar Közlönyben közzétett közjogi szervezetszabályozó eszközök szövegének, valamint az időállapotok szerint egységes szerkezetű szövegek közzétételére.

(2) A Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételről az Alaptörvény, annak módosításai, jogszabályok és a Magyar Közlönyben közzétett közjogi szervezetszabályozó eszközök esetében az igazságügyért felelős miniszter, önkormányzati rendelet esetében a jegyző gondoskodik.

15/A.83

29/A. §

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Felhatalmazó rendelkezések

30. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

a) az előzetes bejelentési eljárás rendjét,

b) az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítésének részletes szabályait, valamint84

c)85 a Nemzeti Jogszabálytár tartalmát és működtetésének részletes szabályait,86

d)87

(2) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg a jogszabályszerkesztés részletes szabályait.88

(3)89 Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg az előzetes és az utólagos hatásvizsgálat részletes szabályait.90

(4)91 Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg

a)92 a Magyar Közlöny kiadásának, terjesztésének, valamint a Magyar Közlönyről vagy annak egy részéről papíralapú, illetve digitális oldalhű másolat készítésének,93

b) a kihirdetés során a jogszabályok, a közzététel során a közjogi szervezetszabályozó eszközök és egyes más jogi aktusok megjelölésének,94

c) a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolások közzétételének95

részletes szabályait.

(5)96 Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy

a) rendeletben határozza meg az előfizetők 28/C. § (4) bekezdése szerinti számát,

b) az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben határozhassa meg a Magyar Közlönyről vagy annak egy részéről papíralapú, illetve digitális oldalhű másolat készítésének igazgatási szolgáltatási díját, és

c) rendeletben határozza meg a 28/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti közlemények és hirdetmények közzétételéért fizetendő közzétételi díj mértékét.

31. § (1)97 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben hatályon kívül helyezze

a) a Kormány tagjának rendeletét vagy annak rendelkezését, ha

aa) a törvényben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör szabályozására új felhatalmazó rendelkezést nem alkottak,

ab) a kormányrendeletben adott felhatalmazás hatályát vesztette, és a tárgykör szabályozására új felhatalmazó rendelkezést nem alkottak, vagy

ac) a tárgykör szabályozására alkotott új felhatalmazó rendelkezés kormányrendelet kiadására ad felhatalmazást,

b)98 azt a kormányrendeletet vagy annak rendelkezését, amely módosítására vagy hatályon kívül helyezésére már nincs felhatalmazása

ba) a felhatalmazás hatályvesztése miatt, vagy

bb) a tárgykör szabályozására alkotott olyan új felhatalmazó rendelkezés miatt, amely a Kormány tagja rendeletének kiadására ad felhatalmazást.

(2)99 Felhatalmazást kap a Kormány tagja, hogy rendeletével hatályon kívül helyezze a feladatkörébe tartozó azon miniszteri, illetve miniszterelnöki rendeletet vagy annak rendelkezését,

a) amelyet felhatalmazás nélkül alkottak meg, vagy

b) amely módosítására vagy hatályon kívül helyezésére – a felhatalmazás hatályvesztése miatt – nincs felhatalmazása.

17. Hatálybalépés

32. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 29. §, 47. § és a 48. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.

18. Átmeneti rendelkezések

33. § (1) E törvény II–IV. Fejezetét, VI. Fejezetét, valamint 25–28. §-át az e törvény hatálybalépését követően kihirdetett jogszabályok és közzétett közjogi szervezetszabályozó eszközök tekintetében kell alkalmazni. A 12. § rendelkezéseit e törvény tekintetében is alkalmazni kell.

(2)100 Az e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott együttes rendeletek módosítására és hatályon kívül helyezésére – az 5. § (1) és (4) bekezdése szerint – felhatalmazással rendelkező miniszter az egyetértési jog jogosultjának egyetértésével jogosult.

34. § (1) Ahol jogszabály vagy a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény szerinti állami irányítás egyéb jogi eszköze az „állami irányítás egyéb jogi eszköze” kifejezést tartalmazza, – ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik – azon közjogi szervezetszabályozó eszközt is érteni kell.

(2) A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

a) 46. § (1) bekezdése alapján meghozott határozat e törvény szerinti normatív határozatnak,

b) 49. § (1) bekezdése alapján kiadott utasítás e törvény szerinti normatív utasításnak

minősül.

(3) Ez a törvény nem érinti a hatálybalépése előtt kiadott statisztikai közlemények hatályát. Ahol jogszabály a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény alapján kiadott statisztikai közleményre utal, azon a Központi Statisztikai Hivatal felett felügyeletet gyakorló miniszternek a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az adott tárgykörben kiadott rendeletét is érteni kell, ha a jogszabályból más nem következik.

35. §101 E törvénynek az egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának megszüntetése érdekében szükséges technikai deregulációjáról szóló 2012. évi LXXVI. törvénnyel megállapított 12. § (3) bekezdését a 2012. augusztus 1-jén és az azt követően kihirdetett jogszabályok és közzétett közjogi szervezetszabályozó eszközök tekintetében kell alkalmazni.

36. §102 E törvénynek a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénynek az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2019. évi II. törvénnyel megállapított 8. § (2) bekezdését, 9. § (3) bekezdését, 12. § (3) bekezdését, 12/A. §-át, 12/B. §-át és 14. §-át a 2019. március 15-ét megelőzően hatályba lépett jogszabályok, jogszabályi rendelkezések, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközök és ezek rendelkezései tekintetében nem kell alkalmazni.

19.103

37. §104

38. §105

39. §106

40. §107

41. §108

42. §109

43. §110

44. §111

45. §112

46. §113

20.114

47. §115

48. § (1)116

(2)117

49. §118

50. §119

51. §120

52. §121

53. §122

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. november 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. november 29.

2

A preambulum a 2011: CCI. törvény 377. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 2011: CCI. törvény 375. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 2011: CCI. törvény 375. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a 2011: CCI. törvény 377. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (5) bekezdését a 2019: II. törvény 1. §-a iktatta be.

8

A 3. § a 2011: CCI. törvény 377. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § a 2019: II. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § a 2011: CCI. törvény 375. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. § (1) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a 2019: II. törvény 19. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. § (3) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 8. § (1) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 8. § (2) bekezdése a 2019: II. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

16

A 9. § (2) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § d) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 9. § (3) bekezdését a 2019: II. törvény 4. §-a iktatta be.

18

A 10. § (1) bekezdés c) pontja a 2019: II. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

19

A 10. § (1) bekezdés d) pontja a 2011: CCI. törvény 375. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 10. § (2) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § d) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 10. § (3) bekezdése a 2019: II. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

22

A 10. § (4) bekezdése a 2020: CLXV. törvény 29. §-ával megállapított szöveg.

23

A 10. § (5) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § f) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 10. § (8) bekezdése a 2011: CCI. törvény 375. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 12. § (3) bekezdését a 2012: LXXVI. törvény 73. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2019: II. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

26

A 12/A. §-t a 2019: II. törvény 8. §-a iktatta be.

27

A 12/B. §-t a 2019: II. törvény 8. §-a iktatta be.

28

A 14. § a 2019: II. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

29

A 15/A. §-t a 2019: II. törvény 10. §-a iktatta be.

30

A 16. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2019: II. törvény 19. § g) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 16. § (2) bekezdés b) pontja a 2019: II. törvény 19. § h) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 16. § (3) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § g) és i) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 16. § (4) bekezdését a 2011: CCI. törvény 375. § (8) bekezdése iktatta be.

34

A 16/A. §-t a 2019: II. törvény 11. §-a iktatta be.

35

A 17. § (1) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § j) pontja szerint módosított szöveg.

36

A 17/A. §-t a 2019: II. törvény 12. §-a iktatta be.

37

A 17/B. §-t a 2022. évi XXX. törvény 1. §-a iktatta be.

38

A 18. § (1) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § k) pontja szerint módosított szöveg.

39

A 18. § (3) bekezdését a 2019: II. törvény 13. §-a iktatta be.

40

A 18. § (4) bekezdését a 2019: II. törvény 13. §-a iktatta be.

41

A 18. § (5) bekezdését a 2019: II. törvény 13. §-a iktatta be.

42

A 19. § (2) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § l) pontja szerint módosított szöveg.

44

A 20. § (2) bekezdése a 2019: II. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

45

A 20. § (3) bekezdése a 2019: II. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

46

A 20. § (5) bekezdése a 2011: CCI. törvény 375. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

47

A 21. § (1) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § m) pontja szerint módosított szöveg.

48

A 21. § (2) bekezdése a 2011: CCI. törvény 377. § d) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 21. § (3) bekezdését a 2022. évi XXX. törvény 2. §-a iktatta be.

50

A 22. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2019: II. törvény 19. § m) pontja szerint módosított szöveg.

51

A 22. § (2) bekezdése a 2011: CCI. törvény 377. § d) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 23. § a 2011: CCI. törvény 375. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

53

A 23. § (4) bekezdés i) pontja a 2022: XXII. törvény 123. §-a szerint módosított szöveg.

54

A 23. § (4) bekezdés j) pontja a 2022: XXII. törvény 123. §-a szerint módosított szöveg.

55

A 23. § (5) bekezdés f) pontja a 2014: XXI. törvény 46. §-a szerint módosított szöveg.

56

A 11. alcím címe a 2011: CCI. törvény 377. § e) pontja szerint módosított szöveg.

57

A 25. § (1) bekezdése a 2011: CCI. törvény 377. § e) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 25/A. § (1) bekezdése a 2019: II. törvény 20. § a) pontja szerint módosított szöveg.

60

A 25/A. § (2) bekezdése a 2014: XXI. törvény 45. § a) pontja szerint módosított szöveg.

61

A 25/A. § (5) bekezdése a 2020: CLXV. törvény 30. §-ával megállapított szöveg.

62

A 25/A. § (6) bekezdését a 2020: CLXV. törvény 35. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

63

A 25/A. § (7) bekezdését a 2020: CLXV. törvény 35. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

64

A 12. alcím címe a 2019: II. törvény 19. § n) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 26. § (2) bekezdése a 2011: CCI. törvény 375. § (12) bekezdésével megállapított, a 2022: XXII. törvény 123. §-a szerint módosított szöveg.

66

A 26. § (5) bekezdése a 2011: CCI. törvény 377. § f) pontja, a 2014: XXI. törvény 45. § a) pontja szerint módosított szöveg.

67

A 26. § (6) bekezdése a 2011: CCI. törvény 375. § (13) bekezdésével megállapított, a 2014: XXI. törvény 45. § a) pontja, a 2022: XXII. törvény 123. §-a szerint módosított szöveg.

68

A 26. § (7) bekezdését a 2011: CCI. törvény 378. §-a hatályon kívül helyzte.

69

A 27. § (3) bekezdését a 2011: XXXVIII. törvény 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2011: CCI. törvény 378. §-a.

70

A 28. § (1a) bekezdését a 2011: CX. törvény 27. § (4) bekezdése iktatta be.

71

A 28. § (2) bekezdése a 2014: XXI. törvény 45. § a) pontja szerint módosított szöveg.

72

A 28. § (3) bekezdése a 2014: XXI. törvény 45. § a) pontja szerint módosított szöveg.

73

A 14/A. alcímet (28/A–28/C. §) a 2011: CCI. törvény 375. § (14) bekezdése iktatta be. A 14/A. alcím címe a 2019: II. törvény 19. § o) pontja szerint módosított szöveg.

74

A 28/A. § a) pontja a 2012: CCXI. törvény 66. § d) pontja szerint módosított szöveg.

75

A 28/A. § c) pontját a 2013: CCVII. törvény 37. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

76

A 28/A. § d) pontja a 2013: CCVII. törvény 37. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

77

A 28/A. § (1) bekezdés e) pontja a 2019: II. törvény 19. § p) pontja szerint módosított szöveg.

78

A 28/B. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2019: II. törvény 20. § b) pontja szerint módosított szöveg.

79

A 28/B. § (4) bekezdését a 2019: II. törvény 15. §-a iktatta be.

80

A 28/C. § (1) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § m) és q) pontja, a 2019: CIX. törvény 122. §-a szerint módosított szöveg.

81

A 28/C. § (2) bekezdés c) pontja a 2019: CIX. törvény 122. §-a szerint módosított szöveg.

82

A 29. § a 2020: CLXV. törvény 31. §-ával megállapított szöveg.

83

A 15/A. alcímet (29/A. §) a 2011: CCI. törvény 375. § (15) bekezdése iktatta be. A 15/A. alcímet (29/A. §) hatályon kívül helyezte a 2012: XXXVI. törvény 160. § (2) bekezdés b) pontja.

85

A 30. § (1) bekezdés c) pontja a 2011: CCI. törvény 375. § (16) bekezdésével megállapított, a 2019: II. törvény 19. § r) pontja szerint módosított szöveg.

87

A 30. § (1) bekezdés d) pontját a 2011: CCI. törvény 375. § (17) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2020: CLXV. törvény 35. § b) pontja.

89

A 30. § (3) bekezdése a 2018: V. törvény 25. §-a szerint módosított szöveg.

91

A 30. § (4) bekezdése a 2019: II. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.

92

A 30. § (4) bekezdés a) pontja a 2020: CLXV. törvény 34. §-a szerint módosított szöveg.

96

A 30. § (5) bekezdését a 2011: CCI. törvény 375. § (18) bekezdése iktatta be, szövege a 2020: CLXV. törvény 32. §-ával megállapított szöveg.

97

A 31. § (1) bekezdése a 2019: II. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

98

A 31. § (1) bekezdés b) pontja a 2020: CLXV. törvény 33. §-ával megállapított szöveg.

99

A 31. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2019: II. törvény 19. § s) pontja szerint módosított szöveg.

100

A 33. § (2) bekezdése a 2019: II. törvény 19. § t) pontja szerint módosított szöveg.

101

A 35. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 2012: LXXVI. törvény 73. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: CXIV. törvény 6. §-a szerint módosított szöveg.

102

A 36. §-t újonnan a 2019: II. törvény 18. §-a iktatta be.

103

A 19. alcím címét a 2012: LXXVI. törvény 74. §-a hatályon kívül helyezte.

104

A 37. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 38. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 39. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 40. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 41. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 42. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 43. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 44. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 45. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 46. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 20. alcím címét a 2012: LXXVI. törvény 74. §-a hatályon kívül helyezte.

115

A 47. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 48. § (1) bekezdése a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 48. § (2) bekezdése a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 49. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

Az 50. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

Az 51. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

Az 52. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

Az 53. § a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére