• Tartalom

280/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet

280/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet

a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. és 14. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdésében foglalt tilalom alól az üzemben tartó vagy a szállítás megrendelője 1. mellékletnek megfelelő kérelmére a közlekedési hatóság a (2) bekezdésben meghatározott esetekben, a tehergépkocsi üzemben tartójának székhelye szerint illetékes környezetvédelemi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség egyidejű tájékoztatása mellett, meghatározott időtartamra, de legfeljebb egy naptári évre a 2. mellékletben meghatározott tartalmú engedély kiadásával, a legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású tehergépkocsira – a 3. mellékletben megjelölt útvonalakra ki nem terjedő – felmentést ad. A teljes naptári évre vonatkozó, éves felmentések iránti kérelmet legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 1-jéig kell benyújtani. Az éves felmentés – a kérelemtől függően – a tárgyévet követő év január 31-ig tartó időbeli hatállyal is kiadható.”

2. § Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § (1) A 2. §-ban meghatározott közlekedési korlátozás nem vonatkozik:
1. a Magyar Honvédség, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, a vámhatóság szervezete, valamint a közlekedési hatóság által üzemben tartott vagy igénybe vett,
2. a katasztrófa- és vízkárelhárítást, -megelőzést, valamint segítségnyújtást végző,
3. a műszaki, baleseti és rakománymentést végző,
4. a kommunális feladatot ellátó, ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt,
5. a kizárólag friss virágrakományt vagy élő növényekből álló rakományt szállító,
6. a terménybetakarításhoz kapcsolódó áruszállításhoz, takarmányszállításhoz, mezőgazdasági munkagép vagy lassú jármű áttelepítéséhez használt,
7. az élő állatot, friss tejet, tejterméket, friss és fagyasztott húst és hústerméket, friss pékárut, gyorsan romló élelmiszert, tojást, friss zöldséget (árut) szállító és az ilyen szállítási célból üresen közlekedő
tehergépkocsira.
(2) A 2. §-ban meghatározott közlekedési korlátozás – a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban a 3. mellékletben meghatározott útvonalak kivételével – nem vonatkozik:
1. az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek kialakításáról és a kombinált fuvarozás elősegítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről rendelkező törvényben meghatározott kombinált áruszállítást
1a) az átrakó állomás (kombiterminál) és a le-, vagy felrakóhely között vagy
1b) a határátkelőhelyhez legközelebb lévő átrakó állomás és határátkelőhely között végző,
2. a humanitárius szervezet kezdeményezése alapján humanitárius jellegűként kezelt küldemények szállítását végző,
3. a postai levelek, csomagok és újságok szállítását végző,
4. a forgalmazásra és fogyasztásra szánt folyékony vagy gáznemű üzemanyagok, tüzelőanyagok és gyógyászati célú gázok szállítását végző, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású,
5. az út-, vasút- vagy közműépítéshez, közérdekű beruházásokhoz, továbbá ezek fenntartásához, javításához vagy tisztításához használt,
6. az államhatár és a közlekedési hatóság által erre a célra kijelölt legközelebbi parkoló között közlekedő,
7. az államhatártól a magyarországi telephelyig vagy az első lerakóhelyig – a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti időszakban – közlekedő,
8. a kulturális, gazdasági és sportrendezvényekhez berendezések és állatok szállításához használt, ideértve a rádió, televízió és a külső filmfelvételekkel összefüggő szállításokat is,
9. a lakossági költöztetéshez használt,
10. a vasút-, hajóállomási és repülőtéri el- és felfuvarozást (a feladó vagy fogadó cég telephelyétől legközelebb eső állomás viszonylatában) végző, a korlátozás ideje alatt érkező, illetőleg továbbításra kerülő árut szállító,
11. a vontatmány nélkül közlekedő, 7,5 tonnát meg nem haladó saját tömegű nyerges vontató kialakítású, legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású, valamint
12. a közút kezelője által a meghatározott össztömeget vagy tengelyterhelést vagy méretet meghaladó járművek közlekedésére kiadott hozzájárulás alapján közlekedő
tehergépkocsira.”

3. § Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. melléklet 4. pontjában az „érvényességének időtartama” szövegrész helyébe az „időbeli hatálya” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az R. 3. melléklet nyitó szövegrészében a „nyári korlátozási időszak alatt a” és a „(július 1-jétől augusztus 31-éig)” szövegrész.

6. § A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 37. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton – 6 és 22 óra között – a 7500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott előzési tilalom esetén a tilalom hatálya alá tartozó járműveknek olyan követési távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy – az abban meghatározott előzési tilalom hatálya alá tartozó – járműszerelvény biztonságosan besorolhasson.”

7. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 280/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez


A közlekedési korlátozás alóli felmentési kérelem tartalma:
a) a szállítani kívánt áru megnevezése, tömege, mérete, csomagolásának jellege,
b) a kérelem részletes indokolása, ideértve annak indokolását is, hogy a szállítás miért nem végezhető 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg alatti tehergépkocsival,
c) a szállításhoz szükséges tehergépkocsik számának indokolása,
d) a szállítás tervezett időpontja (csak eseti felmentés esetében),
e) a szállítás tervezett útvonala,
f) a szállító tehergépkocsik üzemben tartójának neve, címe,
g) a szállító tehergépkocsik gyártmánya, típusa, felépítmény kialakítása, forgalmi rendszáma,
h) a kérelmező aláírása, bélyegzője,
i) a kért felmentés időbeli hatálya, és
j) nyilatkozat arról, hogy a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott időszakban a 3. mellékletben meghatározott útvonalakat nem veszik igénybe.”
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 274. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére