• Tartalom

228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet

228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelet

a közúti közlekedéssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2012.10.22.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 4. alpontjában,

a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 15. alpontjában,

az 5. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában,

a 6. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,

a 7. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában,

a 8. alcím tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában, és

a 9. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ország területére kiterjedő illetékességgel:)

c) a muzeális jellegű járművek forgalomba helyezésével és az OT betűjelű különleges rendszámtábla kiadásával, valamint a versenycélú járműnek minősített jármű forgalomból történő kivonásával és az „SP” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával kapcsolatos eljárásban a Központi Okmányiroda jár el.”

3. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

3. §3

4. A közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §4

5. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosítása

5. § (1)5

(2)–(4)6

(5)7

(6)–(11)8

6. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1)–(2)9

(3) Az R4. 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A megfelelő pénzügyi helyzet az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra vonatkozóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázis és a székhely szerinti települési önkormányzat által vezetett hasonló célú adatbázis adatai alapján tanúsítható.”

(4) Az R4. 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben a kérelmező szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában és nem igazolja, hogy köztartozásmentes adózó, a közlekedési hatóság ellenőrzi a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, hogy a kérelmező megfelel-e a 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételnek.”

(5)–(9)10

(10) Az R4. 33. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A sajátszámlás közúti áruszállítást végző teherjármű menetlevele elektronikus formában is vezethető. Az elektronikus menetlevél esetében a (2) bekezdésben meghatározott adatokat azok rendelkezésre állásának időpontjában, illetőleg automatikusan, zárt rendszerben kell rögzíteni. Az elektronikus menetlevél adatrögzítő berendezésének alkalmasnak kell lennie arra, hogy:
a) a tárolt adatok aktuális tartalmát teljes körűen megjelenítse, és
b) a tárolt adatokról hiteles nyomtatást készítsen vagy biztosítsa az ellenőrzést végző hatóság számára – a jármű üzemben tartója által működtetett zárt informatikai rendszer útján – a tárolt adatok közvetlen, valós idejű letöltését.”

(11)–(15)11

7. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1)–(3)12

(4) Az R5. 63. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblát az ügyfél kérelme alapján a közlekedési igazgatási hatóság a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendelet alapján versenycélú járműnek minősített versenyzési célra használható járművekre (a továbbiakban: versenyjármű) a közlekedési hatóság által kiállított Műszaki Adatlap alapján adja ki.”

(5) Az R5. a következő 69/A. §-sal egészül ki:

69/A. § (1) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadásának, használatának a közlekedési igazgatási hatóság által történő engedélyezési feltételei:
a) a jármű jogszerű birtoklásának okirattal történő igazolása,
b) a jármű érvényesített gépkönyvének bemutatása,
c) a műszaki alkalmasság igazolása a közlekedési hatóság által elvégzett versenyjármű szemle alapján kiállított Műszaki Adatlap bemutatásával, és
d) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétének igazolása.
(2) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.
(3) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott versenyjárművel a közúti forgalomban részt venni verseny alkalmával, valamint a versenyre felkészülés és a verseny helyszínére történő közlekedés céljából szabad.
(4) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla jogosítottja köteles a közúti forgalomban részvételkor a járművön a rendszámtáblát jól látható módon elhelyezni, valamint az indítási napló rovatait tényszerűen kitölteni.
(5) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott jármű vezetője a közúti közlekedés során köteles igazolni az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel és az indítási naplóval a rendszámtábla használatának jogszerűségét, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fennállását.
(6) Az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla elvesztését, eltűnését, megrongálódását a tulajdonos (üzemben tartó) köteles haladéktalanul a közlekedési igazgatási hatóságnál bejelenteni.”

(6) Az R5. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kérelemre P betűjelű ideiglenes rendszámtáblát kell kiadni a fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult gazdálkodó szervezetnek, a fő tevékenysége szerint járműgyártásra, járműjavításra jogosult szervezetnek, vállalkozásnak, a közlekedési kutatóintézetnek, valamint egyéb olyan vállalkozásnak vagy intézménynek, amelynek tevékenysége indokolja a még forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kérelemre ideiglenesen kivont, javítás alatt álló vagy kereskedelmi célból történő szállítása során a jármű ideiglenes részvételét a közúti forgalomban.”

(7) Az R5. 70. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járműnek a közúti forgalomban való részvételéről a közlekedési igazgatási hatóság által hitelesített indítási naplót kell vezetni.”

(8) Az R5. 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

71. § Az E és az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott járművel csak Magyarország területén lehet közlekedni. A P és az SP betűjelű ideiglenes rendszámtábla viszonosság vagy kétoldalú megállapodás esetében, illetve akkor jogosít más EGT-államban történő közlekedésre, ha azt az adott ország jogszabályai is lehetővé teszik.”

(9) Az R5. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az érvényesítő címke (a továbbiakban: címke) a rendszámtáblán elhelyezett hatósági igazolás, amely a jármű műszaki alkalmasságának érvényességét jelzi. A címkét – a CD, a P, az M és a Z betűjelű ideiglenes, valamint az E típusú különleges rendszámtábla kivételével – valamennyi rendszámtáblán el kell helyezni.”

(10)–(14)13

(15) Az R5. 120. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az 1991. évet követően szerzett „M” kategóriában érvényes vezetői jogosultságot igazoló vezetői engedélyt (járművezetői igazolványt) a közlekedési igazgatási hatóság 2013. január 19-ét követően kérelemre „AM” kategóriára érvényes vezetői engedélyre cseréli.”

(16) Az R5. 121. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

a) a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelettel együtt a vezetői engedélyekről szóló, 1991. július 29-i 91/439/EGK tanácsi irányelv, és az azt módosító 96/47/EK, 97/26/EK tanácsi irányelv, 2000/56/EK bizottsági irányelv, 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2006/103/EK tanácsi irányelv, 2008/65/EK bizottsági irányelv és 2011/94/EU bizottsági irányelv,”

(17)–(22)14

8. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1)15

(2)16

9. Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. §17

10. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § (1) és (5) bekezdése, a 8. § (1) bekezdése és a 19. melléklet, a 9. § és a 21. melléklet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) A 2. §, a 6. § (3), (4) és (10) bekezdése, valamint a 7. § (4)–(9) és (15)–(16) bekezdése e rendelet kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(4)18

11. Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § (1) Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2011/94/EU bizottsági irányelvnek (2011. november 28.) való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:

a) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 2012. július 9-i 611/2012/EU bizottsági rendelet,

b) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2012. július 9-i 612/2012/EU bizottsági rendelet,

c) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról szóló, 2012. július 9-i 613/2012/EU bizottsági rendelet.

1. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez19

2. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez20

3. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez21

4. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez22

5. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez23

6. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez24

7. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez25

8. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez26

9. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez27

10. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez28

11. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez29

12. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez30

13. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez31

14. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez32

15. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez33

16. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez34

17. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez35

18. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez36

19. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez37

20. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez38

21. melléklet a 228/2012. (VIII. 23.) Korm. rendelethez39

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. október 23. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § (6)–(11) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. § (5)–(9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6. § (11)–(15) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 7. § (10)–(14) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 7. § (17)–(22) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 8. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 8. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 10. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

Az 5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 8. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 16. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 17. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 18. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 19. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 20. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére