• Tartalom

5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet

5/2013. (I. 16.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési igazgatási eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.10.01.

A Kormány

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § b) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosítása

1. §2

2. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól
és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1)3

(2)4

(3) Az R1. 12/A. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A KEKKH kizárólagos illetékességi körében ellátja:)

e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának elektronikus úton történő pótlásával és cseréjével”

(kapcsolatos feladatokat.)

3. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló
304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

3–4. §5

4. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5–6. §6

7. §7

8–10. §8

11. §9

12. § (1)10

(2)11

(3) Az R3. 50. § (5) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(Ha a kérelem elektronikus előterjesztésének feltételei fennállnak, a természetes személy tulajdonos elektronikus úton is intézheti)

c) az állandó forgalmi engedély, a törzskönyv pótlását, amennyiben az okmány adataiban változás nem következett be,
d) az elveszett vagy eltulajdonított sorozatban előállított (általános) állandó rendszámtábla, és szükség szerint az ehhez tartozó érvényesítő címke pótlását.”

(4)12

(5) Az R3. 50. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az elektronikus úton kezdeményezett eljárásban pótolt állandó forgalmi engedély és az utángyártott rendszámtábla 15 napon belül az ügyfél választása szerint postázásra kerül, vagy az általa megjelölt közlekedési igazgatási hatóságnál, annak értesítése alapján átvehető. A hátsó rendszámtábla postai úton nem kézbesíthető, átvételére az ügyfél által megjelölt közlekedési igazgatási hatóságnál, annak értesítése alapján kerülhet sor.”

13. §13

14. § Az R3. 75. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A hatósági jelzés elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének, illetve megtalálásának a közlekedési igazgatási hatósághoz történő bejelentéséről szóló jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton kérelmezett utángyártás esetében az ügyfél elektronikus úton tett, a regisztrációs matricára is kiterjedő nyilatkozata kerül a Hivatalnak továbbításra.”

15. § Az R3. 83. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült törzskönyv csak a sorszámának a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 15. nap eltelte után pótolható. A törzskönyv elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton indított törzskönyv pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata elektronikus úton kerül a Hivatalnak továbbításra.”

16. § Az R3. 89. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A forgalmi engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről, illetve megtalálásáról felvett jegyzőkönyvet okmánytári alapiratként a közlekedési igazgatási hatóság a Hivatalnak továbbítja. Az elektronikus úton kérelmezett forgalmi engedély pótlás esetében az ügyfél elektronikus úton tett nyilatkozata kerül a Hivatalnak továbbításra.”

17. §14

18. §15

19–22. §16

23. § (1)17

(2) Hatályát veszti az R3.

5. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdése, a 3. §, a 4. §, a 12. § (1), (2) és (4) bekezdése, a 18. § 2013. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

6. Az Európai Unió jogának való megfelelés

25. § Ez a rendelet a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet az 5/2013. (I. 16.) Korm. rendelethez


Az R3. 5. mellékletének módosítása

Az R3. 5. melléklet D. fejezet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. [Érvényességi kategóriák (a nemzeti kategóriák másképpen nyomtatandók, mint a harmonizált kategóriák)]; Európai Uniós Vezetői Engedély (kifejezés magyar nyelven, valamint a „vezetői engedély” kifejezés az Európai Közösség többi nyelvén, az engedély háttereként rózsaszínnel nyomtatva)”

2. melléklet az 5/2013. (I. 16.) Korm. rendelethez


Az R3. 7. mellékletének módosítása

1. Az R3. 7. melléklet II. pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jártassági feltételek)
„6. A „C+E” kategóriájú vezetői engedélyek a „C6+E” kategóriájú járműszerelvényekre, a „D+E” kategóriájú vezetői engedélyek a „D1+E” kategóriájú járműszerelvényekre is érvényesek.”

2. Az R3. 7. melléklet II. pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jártassági feltételek)
„9. Az „A” kategóriájú vezetői engedély az „A1”, „A2” alkategóriákra, a „B” kategóriájú vezetői engedély a „B1” alkategóriára, a „C” kategóriájú vezetői engedély a „C6”, a „D” kategóriájú vezetői engedély a „D1” alkategóriára is érvényes.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. október 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 19–22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére